Seleccionar página

Lugar de celebración: Biblioteca

O alumnado accederá ao centro pola porta principal.

ACCESO

O alumnado irá provisto de mascarilla e será obrigatorio o uso do xel de mans disposto á entrada do centro.
Unha vez no interior do centro circularase pola dereita, sen tocar as instalacións do centro e guiándose polas indicacións de acceso á biblioteca cunha separación de 1,5 m.

SAIDA

Para sair do centro seguiranse os sinais establecidos para a saída e as instruccións recibidas polo profesorado titor.