Seleccionar página

Quen somos

O IES Lois Peña Novo é:

 • Un centro público dependente da Xunta de Galicia.
 • Aconfesional.
 • Pluralista.
 • Educador na liberdade e para a liberdade.
 • Educador cara á apertura.
 • Formador da persoa: integración, diferenciación, compensación, coeducación.

O noso estilo de ensinanza-aprendizaxe céntrase en:

 • Bilingüismo lingüístico.
 • Metodoloxía crítica, participativa, investigadora, dialogante e colaboradora.
 • Interdisciplinariedade.
 • Aglutinación do contexto – avaliación.

¿Que pretendemos?

O equipo docente do centro propoñémonos a elaboración duns fins ou metas educativas que a sociedade en xeral e o noso entorno en particular nos demandan.

Entre estas finalidades destacamos as seguintes:

 • Acadar o máximo desenvolvemento das capacidades do alumnado.
 • Capacitar ó alumnado para o exercicio dunha actividade profesional e para transición á vida activa.
 • Capacitar academicamente ó alumnado para a incorporación a estudios universitarios.
 • Preparar ó alumnado para participar activamente dun xeito crítico na vida social e cultural.

Para lograr estas finalidades consideramos imprescindible a participación e colaboración dos distintos membros da comunidade educativa, asumindo cada grupo as súas responsabilidades.

Esta colaboración abarcará e caracterizarase por:

 • Participación dos pais.
 • Participación do alumnado.
 • Participación do profesorado.
 • Participación e relación coas empresas.

Propoñemos, tamén, como obxectivo promover iniciativas que favorezan a consolidación de usos lingüísticos en galego avanzando no proceso de normalización lingüística.

¿Cómo nos organizamos?

Recursos humanos:

 • Órganos de goberno: unipersonais e colexiados.
 • Órganos de coordinación docente: departamento de orientación e departamento de actividades complementarias e extraescolares.
 • Outros órganos: comisión de coordinación pedagóxica, coordinación en centros de traballos e o equipo de normalización lingüística.
 • Departamentos didácticos.
 • Titores.
 • Órganos de participación da comunidade escolar: comisión de convivencia, xunta de delegados.

Recurso materiais:

 • Aulas de Informática.
 • Aulas de Xestión Administrativa.
 • Talleres de Electricidade.
 • Aulas técnicas de Electricidade.
 • Talleres de Automoción.
 • Aulas técnica de Automoción.
 • Aula de Usos Múltiples.
 • Taller de informática
 • Aulas para asignaturas comúns.
 • Aula para prácticas de Dependencia
 • Sala de Profesores.
 • Biblioteca.
 • Despachos para cargos directivos e seminarios.