Seleccionar página

VALIDACIÓNS

REQUISITOS

Deberá estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo. O prazo é de 20 días contados dende o comezo da actividade lectiva. No caso de centros privados, a dirección deste dará traslado das solicitudes ao centro público ao que estea adscrito, no prazo de cinco días hábiles.

 As solicitudes as resolve a dirección do centro, agás nos seguintes casos, nos que resolvería o ministerio (prazo aberto todo ano):

  • Estudos universitarios oficiais de diplomado, licenciado ou grado e se solicitan módulos de ciclos formativos de grado superior LOGSE ou LOE.
  • Estudos de FPI, FPII ou Módulos experimentais de Nivel II ou Nivel III e se solicitan validar módulos de ciclos formativos LOGSE o LOE.
  • Estudos de ciclos formativos LOE e se solicitan validar módulos de ciclos formativos LOGSE.

SOLICITUDES

Formulario solicitude validacións a resolver pola dirección do centro (Anexo XIV)  Prazo ata 20 días

A solicitude formalizarase no modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XIV. Acompañarase de:

  • Fotocopia compulsada do DNI.
  • Certificación académica oficial dos estudos cursados, segundo o anexo X da Orde do 12 de xullo de 2011 ou de certificado de profesionalidade ou da acreditación parcial a que se refire esta orde.

       Mais información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/validacion-modulos-profesionais

Formulario solicitude validacións a resolver polo Ministerio  (Anexo V)  Prazo preferentemente antes rematar outubro

  • Certificación académica oficial dos estudos cursados, expedida por un centro oficial
  • No caso de estudos universitarios deberá achegar os programas (orixinal ou fotocopia compulsada, e selados) daquelas materias cursadas que podan ser validables polos módulos profesionais
  • Neste caso é imprescindible que o alumno/a que se rexistre na sede electrónica do Ministerio https://sede.educacion.gob.es/portada.html

       Máis información en: https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html#cla-01-05