Seleccionar página

Os censos electorais e as convocatorias electorais dos distintos sectores educativos atópanse a disposición pública no taboleiro de anuncios do noso centro no edificio A. As reclamacións aos referidos censos realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14’00 horas do día 19 de novembro.

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DO ALUMNADO AO CONSELLO ESCOLAR ==> corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 alumnos/as, dun total de 4 que debe ter o Consello Escolar.

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR ==> corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 pais/nais, dun total de 3 que debe ter o Consello Escolar.

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DO PROFESORADO AO CONSELLO ESCOLAR ==> corresponde elixir no presente proceso electoral a 4 profesores/profesoras dun total de 7 que debe ter o Consello Escolar.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CANDIDATOS/AS ==> do 4 de novembro ao 12 de novembro (14:00h)

SORTEO DAS MESAS ELECTORAIS ==> 19 de novembro ás 11:30h

VOTACIÓNS ==> alumnado: 25 de novembro, de 11:15 a 11:45 horas e de 18:00 a 18:50 horas

Pais/nais/titores legais: 25 de novembro, de 15:30 a 18:00 horas

Profesorado: 25 de novembro, de 11:15 a 11:45 horas (en claustro extraordinario)